Святіший Патріарх Кирил spacer Руська Православна Церква spacer Українська Православна Церква spacer Помісні i Автономні Церкви spacer Канони Православної Церкви

Відновлення Православ`я на Західній Русі в 1946 р.(укр)

Відновлення Православ`я на Західній Русі в 1946 р.(укр)

Редактор О.М. Ярема

Художник Т.Ф. Константинова

Комп`ютерна верстка Л.В. Расторгуєва

Підписано до друку 25.01.2010 р.

Формат 60х90/16. Ум._ друк. арк. 10,93. Тираж 5000 прим. Замовлення № 512.

ТОВ Видавнича компанія “КИТ”

04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 19—21.

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єктів видавничої

справи ДК № 861 від 20.03.2002 р.

 

У форматі PDF…>>>